Advies nodig? Bel: 0655063882

"Ik zag het al aankomen, hoor, die reorganisatie. Maar het komt toch hard aan. Ik ben serieus bang om mijn baan te verliezen."

Als het met de organisatie niet goed gaat, kan een reorganisatie nodig zijn. Gaat uw werkgever reorganiseren? Laat u dan adviseren en bijstaan door COVEON, want mogelijk is uw baan in gevaar. 

Coronacrisis:
Het gaat slecht met mijn werkgever. Wat betekent dat voor mij?

Er is minder werk, of het bedrijf is gesloten. Dit gaat uw werkgever niet volhouden. U vreest voor uw baan en vraagt zich af...wat betekent dit voor mij? 
Mogelijk zal uw werkgever moeten gaan reorganiseren. Minder werk, minder mensen. Gedwongen ontslagen worden daarbij mogelijk niet uitgesloten, al zal geprobeerd worden zoveel mogelijk werknemers te behouden. Herplaatsing indien mogelijk, ontslag als het moet. 

Mijn werkgever gaat reorganiseren. Wat betekent dat voor mij?

Uw werkgever heeft aangegeven dat hij gaat reorganiseren. Vaak wordt er een sociaal plan opgesteld, waarin staat vermeld hoe de reorganisatie wordt doorgevoerd en wat de gevolgen zijn voor de u en uw collega's. Gedwongen ontslagen worden altijd vermeden, mogelijk middels herplaatsing van werknemers op andere functies. Indien nodig wordt u ondersteund in het zoeken van ander werk bij een andere werkgever. 

 

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een document, vaak opgesteld door de werkgever met de ondernemingsraad of met de vakbonden, waarin staat hoe een reorganisatie wordt doorgevoerd en wat de gevolgen zijn voor de werknemers. Onder meer worden de volgende onderwerpen in het sociaal plan opgenomen:  de herplaatsingsmogelijkheden, het tijdsbestek waarbinnen de reorganisatie wordt doorgevoerd, de beschikbare faciliteiten voor de werknemers bij het vinden van ander werk en vrijwillige vertrekregelingen. 
Als ontslag niet uit te sluiten is, wordt beschreven hoe en wanneer het ontslag zal worden gerealiseerd. Vaak wordt ook aangeven of de transitievergoeding wordt betaald of een ander bedrag. Zie FAQ bij Ontslag. 

Wat is het afspiegelingsbeginsel? Wat is het anciënniteitsbeginsel?

Zijn bij een reorganisatie niet te voorkomen? Dan wordt dit ontslag om bedrijfseconomische redenen genoemd. Bij ontslag op bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel (anciënniteitsbeginsel) de volgorde van de ontslagen. Dit betekent dat de leeftijdsopbouw binnen een functie(groep) voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. De leeftijdsgroepen zijn 15-25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 55 jaar-en ouder. Dit geldt niet als de functie(groep) in zijn geheel komt te vervallen, of het bedrijf of de vestiging in zijn geheel dicht gaat. 

Ik word ontslagen omdat mijn werkgever gaat reorganiseren.

Word u ontslag omdat uw functie vervalt, u boventallig bent en u niet bent herplaatst in een andere functie? Dan is het belangrijk om te weten dat u daar niets aan kon doen. Maar de vraag is hoe nu verder? 
Uw werkgever kan via het UWV een ontslagvergunning aanvragen. In dat geval vraagt uw werkgever aan het UWV, aan de hand van alle informatie die daarbij moet worden aangeboden, of hij u mag ontslaan. Het UWV beoordeelt de aanvraag en stelt u in de gelegenheid om verweer te geven. Als het UWV de ontslagvergunning verleent, mag uw werkgever het dienstverband met u beëindigen.
Uw werkgever kan u ook een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst, aanbieden. Daarin wordt het dienstverband na gezamenlijke instemming beëindigd. U bent niet verplicht om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. 
Wordt u ontslagen? Kom dan naar COVEON. Uw ontslagspecialist.