Advies nodig? Bel: 0655063882

Arbeidsongeschiktheid. 
Daar kan je goed ziek van worden ! 

Contact

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid. Vervelend. Werk blijft liggen, de werknemer ontbreekt. In eerste plaats vervelend voor de werknemer zelf. Hopelijk is hij snel weer beter.

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn loon. Daar zit voor de werkgever een groot risico. Dat risico is doorgaans wel bekend. Maar de wet heeft dit bepaald en een keuze wordt niet gegeven.

In de meeste gevallen is de arbeidsongeschiktheid voor korte duur. Een griepje of een kleine operatie. Maar soms is er sprake van een ongeval of een langdurig ziekbed. Dan kan er niet gewerkt worden. Wat dan? Welke rechten en plichten ontstaan er dan en voor wie? Bent u bekend met de Wet verbetering poortwachter (Wvp)? Daar komen de verplichtingen tot re-integratie en de termen eerste spoor en tweede spoor uit voort.

Re-integratie

De verplichtingen tot re-integratie luisteren nauw. Het UWV straft onvoldoende re-integratie of te laat genomen stappen hard af: de loonsanctie. Denkt u als werkgever dat uw loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid eindigt, mag u voor nogmaals 12 maanden doorbetalen.  

Succesvolle re-integratie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever. Als werknemer hebt u ook baat bij een goede re-integratie. Zeker als u niet meer kunt terugkeren in uw eigen functie. Wat als er bij uw werkgever geen ander passend werk voor u is? Dan moet bij een andere werkgever gezocht worden naar werk.

Voorkom stagnering tijdens de re-integratie. In overleg met u stelt COVEON de probleemanalyse, het plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie en de nodige tussentijdse aanpassingen op. De kans op een succesvolle re-integratie neemt op die manier toe. Zo wordt de Wvp nageleefd en kan een loonsanctie of een achterstand op de arbeidsmarkt worden voorkomen. Dit alles met één doel: een zo kort mogelijke periode van arbeidsongeschiktheid. Dus neem vandaag nog contact op met COVEON en we kunnen gelijk aan de slag.

UWV

Tegen elk besluit van het UWV staat voor zowel werkgever als werknemer bezwaar en beroep open. Kunt u zich niet vinden in een reeds opgelegde loonsanctie? Of vindt u dat de mate van arbeidsongeschiktheid niet correct is vastgesteld, waardoor de WIA uitkering lager uitvalt? Binnen zes weken kunt u bezwaar maken bij het UWV.

Maar het UWV heeft nog een taak. Bent u het niet eens met het advies van de bedrijfsarts? Dan vraagt u bij het UWV een deskundigenoordeel aan. 

COVEON is met deze procedures goed bekend en kan u hierin adviseren. Of als gemachtigde optreden. Bel of mail voor meer informatie.

 

Bel, mail of vul het contactformulier in.