Advies nodig? Bel: 0655063882

Arbeidsongeschiktheid...

Ziekte, ongeval of sportblessure. Er is niet eens zoveel voor nodig. Maar de gevolgen...

Ziekte, een ongeval of een sportblessure kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt is het niet kunnen werken in de eigen functie. Vaak is de arbeidsongeschiktheid maar tijdelijk, maar het kan zijn dat het wat langer duurt of zelfs blijvend is.
Met de arbeidsongeschiktheid komen ook de vragen. Onderstaand zijn een paar veel voorkomende vragen met antwoorden gegeven. Staat uw vraag er niet bij? Bel of mail dan gerust met COVEON, want COVEON heeft op elke vraag omtrent arbeidsongeschiktheid een antwoord. 

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Kan dat? 

Nee, als u zich ziek meldt, heeft de werkgever niet de mogelijkheid om deze ziekmelding te weigeren. Mocht de werkgever twijfelen of u daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent, kan hij u laten oproepen door de bedrijfsarts. Die beoordeelt dan of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. 

Mag iemand anders mij ziek melden bij mijn werkgever? 

Het is gebruikelijk dat u zich als werknemer zelf ziek meldt bij uw werkgever. Is dat echter niet mogelijk, dan mag een ander, bijvoorbeeld uw partner, u ziekmelden. Vaak geldt er binnen de organisatie een verzuimreglement of verzuimprotocol, waarin regels staan waaraan werknemer en werkgever zich dienen te houden bij arbeidsongeschiktheid. 

Moet ik vakantiedagen inleveren als ik ziek ben?

In sommige cao's of rechtspositiereglementen staat dat er bij een ziekmelding één of twee vakantiedagen worden afgeschreven. Als de cao of de rechtspositieregeling die voor u geldt hier over niets vermeldt, kunnen er geen vakantiedagen worden afgeschreven. 

Moet ik thuis blijven als ik ziek ben?

Al wordt er verwacht dat u uw herstel niet verhindert, hoeft u, als u zich ziek hebt gemeld, niet de hele dag thuis te blijven. Vaak gelden hierover binnen de organisatie  regels. Deze staan dan in het verzuimreglement of de rechtspositieregeling. Wilt u even weg op een moment dat verwacht wordt dat u thuis bent, bijvoorbeeld omdat u een afspraak bij de dokter heeft? Meld dat dan even bij uw werkgever. 

Moet ik bereikbaar zijn voor mijn werkgever als ik ziek ben?

Ja, tijdens uw arbeidsongeschiktheid moet u altijd bereikbaar zijn voor uw werkgever of de bedrijfsarts. Dat is niet altijd makkelijk en kan overkomen als controlemiddel, maar vaak is het niet anders om te kijken hoe het gaat en of u andere, passende werkzaamheden kunt verrichten. 

Ben ik verplicht om ander werk te doen terwijl ik ziek ben? 

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent voor uw eigen werk, dan kunt u mogelijk toch andere, passende werkzaamheden verrichten, al is het maar voor een paar uurtjes per week. De werkgever mag u daarom vragen wat uw mogelijkheden zijn en wat u nog wel kunt. Van u wordt verwacht dat u hieraan meewerkt en passend werk oppakt. Als u meent dat u niet kunt werken, of het aangeboden werk niet kan doen, dan kan de bedrijfsarts gevraagd worden om dit te beoordelen. 

Heb ik recht op loon als ik arbeidsongeschikt ben? 

Ja, bij arbeidsongeschiktheid betaalt de werkgever het loon gewoon door. Houdt u zich als werknemer aan de regels die binnen de organisatie gelden, gaat u - als u wordt opgeroepen - naar de bedrijfsarts of verricht u (enkele uren) passend werk, dan zal daarin geen verandering komen. 
De doorbetalingsverplichting voor de werkgever loopt bij aaneengesloten arbeidsongeschiktheid 104 weken door. 

Wat als ik 104 weken arbeidsongeschikt ben? 

Is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid, dan zal het UWV u als werknemer na 88 weken arbeidsongeschiktheid een WIA aanvraag formulier toesturen. Hiermee kunt u een WIA uitkering aanvragen. 
De loondoorbetalingsverplichting voor jouw werkgever stopt na 104 weken aaneengesloten arbeidsongeschiktheid. Daarvoor komt dan een WIA uitkering of een WW uitkering in de plaats. 

Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat nu?

Bent u het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld omdat hij vindt dat u weer arbeidsgeschikt (beter) bent, terwijl u vindt dat u nog arbeidsongeschikt bent. Of omdat hij vindt dat u andere, passende werkzaamheden zou kunnen verrichten, terwijl u het daar niet mee eens bent. Dan kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Het UWV beoordeelt dan of het advies van de bedrijfsarts goed is of juist niet. Let wel, ook uw werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen. 

Mijn werkgever dreigt mijn loon in te houden. Wat nu?  

Als werknemer heeft u bij arbeidsongeschiktheid rechten, maar ook plichten. Zo wordt van u verwacht dat u naar de bedrijfsarts gaat als u wordt uitgenodigd. Er wordt ook van u verwacht dat u meewerkt aan uw re-integratie. Doet u dat niet of niet voldoende, dan kan uw werkgever uw loon opschorten. U krijgt geen loon zolang u niet aan uw verplichtingen meewerkt. 
De werkgever kan ook uw loon inhouden, uw loon echt stopzetten. Dit zal gebeuren als u weigert om andere, passende werkzaamheden te verrichten, terwijl de bedrijfsarts deze voor u passend vindt. Als u de werkzaamheden gaat verrichten, krijgt u weer loon betaald. 
Bent u het niet eens met uw werkgever of de bedrijfsarts? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Let wel, de aanvraag van een deskundigenoordeel schort uw verplichtingen niet op.

Mijn werkgever wil mij niet beter melden. Wat kan ik doen?

Pas als u uw eigen functie weer volledig uitvoert, zowel qua urenomvang als qua inhoud, kan u weer arbeidsgeschikt worden gemeld. Of als u definitief herplaatst bent in een andere voor u passende functie. Ook dan wordt u arbeidsgeschikt gemeld. 
Maar als u passende werkzaamheden verricht in het kader van de re-integratie of een deel uitvoert van de taken die horen bij uw eigen functie, bent u toch nog  arbeidsongeschikt. Ook als u uw eigen urenomvang werkt. 

Wat is het eerste en tweede spoor? 

Gedurende de eerste 52 weken arbeidsongeschiktheid wordt gekeken of terugkeer in de eigen functie of een andere passende functie bij de werkgever mogelijk is. Is dat niet mogelijk of gaan er 52 weken overheen? Dan gaat het tweede spoor in. Tijdens het tweede spoor wordt náást het eerste spoor gezocht naar ander passend werk bij een andere werkgever. 

Ben ik verplicht om mee te werken aan het tweede spoor?

Ja, bent u langer dan 52 weken arbeidsongeschikt? Of bent u dat nog niet, maar is terugkeer in de eigen functie niet meer mogelijk? Dan dient het tweede spoor opgestart te worden. Dit is door de wet verplicht gesteld. 

Wat is een loonsanctie? 

Na ontvangst van de WIA aanvraag die u, als werknemer, indient, beoordeelt het UWV eerst of u en uw werkgever genoeg gedaan hebben aan re-integratie. Stelt het UWV dat er voldoende aan re-integratie is gedaan, dan wordt uw WIA aanvraag in behandeling genomen. Stelt het UWV dat er onvoldoende is gedaan aan re-integratie? Dan krijgt de werkgever een loonsanctie. Dit betekent dat uw werkgever uw loon, voor een periode van maximaal twaalf maanden, door moet betalen. Uw WIA aanvraag wordt niet in behandeling genomen en u mag niet worden ontslagen. In de periode van de loonsanctie zal uw werkgever de re-integratieverplichtingen beter moeten uitvoeren. 

Kan ik tijdens mijn arbeidsongeschiktheid worden ontslagen?

Tijdens arbeidsongeschiktheid geldt ontslagbescherming. Uw werkgever mag u niet ontslaan. Na twee jaar vervalt deze ontslagbescherming. Uw werkgever mag u dan wel ontslaan. Dat kan via een ontslagvergunning van het UWV of middels een vaststellingsovereenkomst (een beëindigingsovereenkomst) die uw werkgever u zal aanbieden. Zie hierover ook FAQ Ontslag. 

Wat is een WIA uitkering? Heb ik recht op een WIA uitkering?

Als u aanhoudend arbeidsongeschikt bent, stuurt het UWV na 88 weken een WIA aanvraagformulier toe. Aan de hand van de documenten die u meestuurt zal het UWV uw mate van arbeidsongeschiktheid beoordelen. Bij een loonverlies van 35% of meer wordt u een WIA uitkering toegekend. Dit kan in de vorm van een WGA of een IVA. Bij een WGA uitkering verwacht het UWV dat u nu of in de toekomst weer zal kunnen werken in een voor u passende functie. Bij een IVA uitkering erkent het UWV dat u niet meer kan werken. Nu niet en ook in de toekomst niet meer. 
Als het UWV meent dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar niet meer dan 35% loonverlies zal lijden, krijgt u geen WIA uitkering. U kunt dan een WW uitkering aanvragen bij het UWV. 

Ik krijg geen WIA. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

Tegen de beslissing van het UWV kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend. COVEON kan u daarbij helpen, door namens u bezwaar dan wel beroep (na de bezwaarfase) in te dienen. Niet zelden wordt een WIA beslissing na bezwaar (of beroep) positief gewijzigd en wordt er alsnog het gewenst resultaat behaald. Twijfel daarom niet en neem contact op.