Werknemers

Wat als uw persoonlijke situatie of uw werk wijzigt? Bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, conflicten, vermeend disfunctioneren of een reorganisatie? Kunt u uw werk behouden of niet? De situatie is bedreigend en maakt u mogelijk, zeer begrijpelijk, emotioneel. U vraagt zich af wat u moet doen, of juist niet moet doen en wat u mag verwachten. Blijf niet zitten met uw vragen! COVEON kan uw vragen beantwoorden en u begeleiden, zodat u weet wat uw mogelijkheden zijn.

Ik ben ziek, wat nu?

Een ongeval of ziekte, of u kunt uw werk even niet meer aan door de situatie thuis. U kunt niet of voorlopig niet werken. U bent arbeidsongeschikt. Wat mag u dan verwachten van uw werkgever? En wat mag de werkgever van u verwachten? COVEON kent de spelregels rond arbeidsongeschiktheid en ondersteunt u in deze onzekere periode.

Kwesties rond disfunctioneren en conflicten.

Uw werkgever is niet tevreden over uw functioneren. Of er ontstaat een conflict met uw leidinggevende of met uw collega. Er ontstaan spanningen. U vraagt zich af of u er nog uitkomt en u wil weten wat u in zo’n situatie kan doen. Vaak is een oplossing dichterbij dan u denkt. Laat COVEON hierin iets voor u betekenen.

Reorganisatie of faillissement.

Fusies, reorganisaties, faillissementen…helaas dagelijkse kost. Voor u als werknemer vervelend als u boventallig wordt verklaard omdat uw functie verdwijnt of wijzigt en u een “van werk naar werk traject” krijgt aangeboden.
Of uw werkgever gaat failliet. Ontslag dreigt,  maar wat mag u verwachten, waar heeft u recht op en wat kunt u zelf doen? Ook in deze bedreigende en onzekere periode is COVEON er voor u.

Ik word ontslagen!

Ontslag…beëindiging van de arbeidsrelatie, of uw contract loopt af. Wat betekent dit voor u? Ongeacht of uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, het ontslag wil regelen via het UWV of via de rechter…COVEON adviseert, begeleidt en vertegenwoordigt u, zodat uw rechten worden gewaarborgd. Ongeacht wat de reden van ontslag is.

Is mijn uitkering correct vastgesteld?

Na ontslag, langdurige arbeidsongeschiktheid, of bij zwangerschap, kunt u doorgaans aanspraak maken op een uitkering. Het UWV kent de uitkering toe en stelt gelijk de hoogte en duur van de uitkering vast. Is die uitkering correct vastgesteld? Vooral de hoogte van de uitkering is moeilijk te controleren.

Het kan ook zijn dat het UWV u geen uitkering toekent. Dit zal het geval zijn bij verwijtbare en vrijwillige werkloosheid of als het UWV meent dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Ongeacht welke uitkering, het UWV richt zich tot u middels een beschikking. Tegen die beschikking kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van de beschikking aan u, een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift dienen alle bezwaargronden geformuleerd en gemotiveerd te worden, het liefst met bewijs. COVEON is goed bekend met alle uitkeringen en weet hoe een bezwaarschrift en voor eventueel later bij de rechter, een beroepschrift, opgesteld dient te worden. Wacht niet te lang en neem contact op met COVEON. Ook als u twijfelt of bezwaar c.q. beroep wel haalbaar en zinvol is.

Mijn pensioen!

Arbeidsongeschiktheid, ontslag en het hebben van een uitkering hebben doorgaans vergaande gevolgen voor het pensioen. Er wordt minder of zelfs geen pensioen meer opgebouwd. Dat leidt tot een lager pensioen. Wat zijn de precieze gevolgen en wat kunt u doen om deze gevolgen op te vangen? COVEON kijkt met u mee.